ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Αντικείμενο: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Στάδιο: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Φορέας: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Εργοδότης: TRITONACT A.E.
Προυπολογισμός Έργου: Euro
Ετος: 2006