ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Α/Δ ΣΤΗ Χ.Θ. 20+005 ΤΟΥ 1ου ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΧΗ ΕΩΣ Χ.Θ. 35+000) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 12 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Στάδιο: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Φορέας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Εργοδότης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Έτος: 2005